آموزشها و مستندات بلاگر به زبان فارسی که اغلب توسط تيم بلاگر فارسی تهیه می‌شود در مستندات بلاگر فارسی جمع‌آوری می‌شوند.