تغییر آدرس وبلاگ

شما براحتی می توانید آدرس وبلاگتان را در هر زمان و بدون هیچ ناراحتی از بین رفتن اطلاعاتتان تغییر دهید.

ابتدا به تنظیمات | منتشر کردن بروید.

سپس آدرس جدید را در کادر بنویسید و ذخیره کنید.