کادر نظرات در وبلاگهای بلاگر ذیل مطالب، مانند وردپرس

برای نمایش نظرات و کادر نظرات ذیل مطالب، از داشبورد وبلاگ به «تنظیمات>نظرات» رفته، از مقابل «نظر از تعیین جا» تیکِ «پیام الحاقی زیر» را بزنید.
چنانچه در کدهای قالبِ وبلاگ تغییراتی داده شده باشد، ممکن است پس از تنظیم نیز بخش نظرات تغییر نکند. برای حل مشکل، به «چیدمان>ویرایش html» رفته، تیک «گسترش الگوهای عناصر صفحه» را زده، کدهای زیر را بیابید. اگر یافتن کدهای زیر برای شما مشکل است، کافی است allowComments و  postCommentMsg را جستجو کنید.

<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a expr:href='data:post.addCommentUrl'
expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
<data:postCommentMsg/></a> </b:if>
کدهای زیر را با کدهای بالا جایگزین کنید و «ذخیره الگو» را بفشارید.

<b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
<b:include data='post' name='comment-form'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a expr:href='data:post.addCommentUrl'
expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
<data:postCommentMsg/></a> </b:if> </b:if>
اگر کدهای مذکور را به هیچ وجه نیافتید، خط زیر را بیابید

<b:include data='post' name='comments' />
و خط زیر را دقیقا بعد از آن بیفزایید.

<b:include data='post' name='comment-form'/>