تعیین جایگاه سایدبار وبلاگ در پوسته های پیشفرض بلاگر

پس از فارسی سازی استاندارد پوسته‏ی پیشفرض انتخابی، برای تعیین جایگاه سایدبار در پوسته‏های پیشفرض بلاگر؛ با توجه به نام پوسته ی انتخابی اگر میخواهید سایدبار در سمت راست وبلاگ قرار گیرد کد «سایدبار راست» ویژه‏ی پوسته ی انتخابی و اگر میخواهید سایدبار در سمت چپ قرار گیرد کد «سایدبار چپ» ویژه‏ی پوسته‏ی انتخابی را دقیقا قبل از تگ </head> کپی کنید. اگر کد فارسی ساز را نیز در کدهای پوسته قرار داده اید کد «سایدبار» را بعد از کد «فارسی ساز» و قبل از تگ </head> کپی کنید.

سایدبار راست:
الف. برای پوسته های Herbert، Jellyfish، No. 897، No. 565:
<style>#sidebar-wrapper, #sidebar-wrap {float: none;} #main-wrapper, div#main-wrapper, #main-wrap1, #main-wrap2 {float: left;}</style>

ب. برای پوسته‏ی Scribe:
<style>#sidebar, div#sidebar {float: right;} #main, div#main {float: left;}</style>

ج. برای پوسته‏ی Tekka:
<style>#sidebar {float: right; border-left:2px dashed #000000; border-right: 0;} #main, div#main {float: left;}</style>

د. برای پوسته های Denim, Stretch Denim:
<style>#sidebar-wrapper {float: right;} #main-wrapper float: left; margin-right: 2%; margin-left: 2%;}</style>

ه. برای بقیه‏ی پوسته‏ها:
<style>#sidebar-wrapper, #sidebar-wrap {float: right;} #main-wrapper, div#main-wrapper, #main-wrap1, #main-wrap2 {float: left;}</style>

سایدبار چپ:
الف. برای پوسته های Scribe، Sand Dollar و Tekka:
<style>#sidebar, div#sidebar {float: left;} #main, div#main {float: right;}</style>

ب. برای پوسته های Herbert و Jellyfish:
<style>#sidebar, div#sidebar {float: left;} #main, div#main, div#main-wrapper {float: right;}</style>

ج. برای پوسته های Denim, Stretch Denim:
<style>#sidebar-wrapper, #sidebar-wrap {float: left;} #main-wrapper, div#main-wrapper, #main-wrap1, #main-wrap2 {float: right;} #main-wrapper {margin-right: 2%; margin-left: 2%;}</style>

د. برای بقیه‏ی پوسته ها:
<style>#sidebar-wrapper, #sidebar-wrap {float: left;} #main-wrapper, div#main-wrapper, #main-wrap1, #main-wrap2 {float: right;}</style>