طریقه مخفی و آشکار نمودن نوار ابزار وبلاگهای بلاگر


الف ) برای مخفی نمودن نوار ابزار  بلاگر در وبلاگ خود :
1- وارد بخش layout و سپس  Edit HTML از بخش مدیریت قالبهای بلاگر شوید .
2- کد زیر را در قالب خود پیدا نمائید :


]]></b:skin>

3- در نهایت یکی کدهای زیر را به دلخواه قبل از کد بالا کپی - پیست نمائید : ( ویا در میان کدهای CSS قالب خود قرار دهید )


#navbar-iframe {
height:0px;
visibility:hidden;
display:none
}

یا


div.navbar {
opacity:0.0;
display:none;
}

یا


#navbar-iframe { display: none !important; }

ب) برای آشکار نمودن نوار ابزار بلاگر در وبلاگ خود :
1- کافیست کدهای مرحله 3 را از وباگ خود حذف نمائید

ج) برای مخفی  و آشکار نمودن متناوب نوار ابزار :
1- یعنی اینکه با هر بار رفت موس بر روی مکان نوار ابزار ، این توار ابزار آشکار شده و در غیر این صورت بصورت خودکار مخفی گردد ، کدزیر را در قالب خود پیدا کنید :


]]></b:skin>

2- کدهای زیر را قبل از کدبالا قرار دهید :


#navbar-iframe {
height:5px;
}

/* IE7, IE8, IE6 */
#navbar-iframe { height/*\**/: 30px\9; }

#navbar-iframe:hover {
height:40px; !important;
}