طریقه مجزا نشان دادن پاسخ نویسنده یک مطلب نسبت به نظرات کاربران

بعضی مواقع این سؤال پیش میآید که که چگونه میتوان در میان نظراتی که کاربران برای یک مطلب ارائه میدهند ، پاسخ نوسنده آن مطلب را بصورت مجزا از نظر کاربران نشان داد .


برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید :
1- وارد بخش Layout شده و سپس به بخش Edit HTML بروید .
2- تیک گزینه Expand Widget Template را قرار دهید .
3- کد زیر را در قالب خود پیدا کنید :


]]></b:skin>

4- کد زیر را در میان کدهای CSS قالب خود کپی- پیست کنید .


.author-comments {
background: #ffffff;
border: 2px solid #666666;
padding: 5px;
}

5- حال کدهای قرمز رنگ را باتوجه به کدهای قبل و بعد آنها در قالب خود  قرار دهید .


<dl id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
<dt class='comment-author' expr:id='"comment-" + data:comment.id'>
<a expr:name='"comment-" + data:comment.id'/>
<b:if cond='data:comment.authorUrl'>
<a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>
<b:else/>
<data:comment.author/>
</b:if>
said...
</dt>

<b:if cond='data:comment.author == data:post.author'>
<dd class='author-comments'>
<p><data:comment.body/></p>
</dd>
<b:else/>

<dd class='comment-body'>
<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
<b:else/>
<p><data:comment.body/></p>
</b:if>
</dd>

</b:if>

<dd class='comment-footer'>
<span class='comment-timestamp'>
<a expr:href='"#comment-" + data:
comment.id' title='comment permalink'>
<data:comment.timestamp/>
</a>
<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
</span>
</dd>
</b:loop>
</dl>